תנאי השירות למתן שירותי מחשוב ענן

דף הבית / תנאי השירות למתן שירותי מחשוב ענן

דוסיק טכנולוגיה בע"מ ח"פ 513064006 מרח' הרצל 80 באר שבע, כתובת דואר אלקטרוני [email protected] (להלן: "החברה"), אשר עוסקת במתן פתרונות – הקמה, בנייה, שדרוג, תמיכה וייעוץ - טכנולוגיים בעולמות המחשוב, התקשורת ואבטחת המידע, למי שמקבלים ממנה את שירותיה (להלן: "מגוון עסקי החברה"), היא המפעילה של אתר https://amarok.co.il המשמש להצגה ומכירת שירותי מחשוב ענן, תחת השם המסחרי AMAROK (ואלה יכונו להלן – "AMAROK")

מטרת האתר, באמצעות תנאי השירות המפורטים להלן (אשר יכונו להלן - "הסכם"), לספק מידע על AMAROK, ולהגדיר למי שנזקק לצורך ניהול עסקיו לכל או לחלק ממגוון עסקי החברה (להלן: "מקבל השירות")  את הדרכים והאמצעים בהם מקבל השירות נדרש לפנות לחברה ולבקש לקבל ממנה את כל או חלק ממגוון עסקי החברה, ולקבל את אישורה והסכמתה לספק למקבל השירות את כל או חלק ממגוון עסקי החברה, ולעגן את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות זה כלפי זה על פי ההצהרות, התנאים וההוראות כמפורט בהסכם – הסכמת מקבל השירות להסכם תבוצע באמצעות סימון המשבצת המתאימה, אשר מגדירה הסכמה זו, בעת מסירת פרטיו :

1. מבוא, כותרות נספחים ופרשנות

 א. המבוא להסכם, ההצהרות הכלולות בו והנספחים המצורפים, או שיצורפו בהמשך תקופת קיומו של ההסכם, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 ב. הכותרות שבראש כל סעיף נועדו לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות כלשהו.

 ג.  במקרה של אי התאמה או סתירה כלשהי בין האמור בהסכם לבין האמור בנספח, יגברו ההוראות האמורות בנספח על פני הנאמר בהסכם. במקרה של אי התאמה או סתירה כלשהי בין האמור בנספח לבין האמור בנספח אחר, יגברו ההוראות האמורות בנספח המאוחר יותר.

 ד. בהסכם זה דין הנאמר בלשון זכר כדין הנאמר בלשון נקבה, ודין הנאמר בלשון יחיד כדין הנאמר בלשון רבים, והכל על פי הדבק הדברים והקשרם.


2. הגדרות

בהסכם זה יהיה למונחים המפורטים להלן המובן הכתוב שלצידם, אלא אם אין הדבר מתיישב עם הדבק הדברים והקשרם:

 א. "החברה"  - דוסיק טכנולוגיות בע"מ שפרטיה מפורטים במבוא של ההסכם.

 ב. "ההסכם"  -   הסכם זה על נספחיו הקיימים בעת חתימתו, והנספחים שיצורפו אליו בתקופת קיומו של ההסכם.

 ג. "מקבל השירות" - אדם או גוף, שפרטיו מפורטים במבוא של ההסכם, שהתקשר בהסכם עם החברה על פי תנאי ההסכם.

 ד. "נספח" – כל נספח המצורף להסכם בעת חתימתו, וכן כל נספח מאוחר יותר שיצורף להסכם בתקופת קיומו, ובכלל זה כל תוספת להסכם החתומה בידי הצדדים להסכם תהא כותרתה אשר תהא.

 ה. "מגוון עסקי החברה" – מכלול השירותים שהחברה עוסקת בהם כמובהר במבוא להסכם.

 ן. "הזמנת השירות" – מגוון השירותים שפרטיהם מפורטים בהזמנת השירות שמקבל השירות הזמין מהחברה המצורפת להסכם ומסומנת כנספח א'.

 ז. "שירותי החברה למקבל השירות" – מגוון השירותים שמקבל השירות ביקש שהחברה תספק לו המפורטים בהזמנת השירות, ואשר החברה הסכימה לספק למקבל השירות כמפורט בנספח א', או בנספחים מאוחרים יותר.

 ח. "דמי שירות" – התמורה הכספית שמקבל השירות התחייב לשלם לחברה עבור שירותי החברה למקבל השירות המפורטים בהזמנת השירות (נספח א') או בנספחים מאוחרים יותר, בתוספת סכום מס הערך המוסף שיש לשלמו על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כשיעורו ביום התשלום.

 ט. "דומיין" – שם מתחם, שם ייחודי המזהה אתר אינטרנט או כתובת ייחודית של דואר אלקטרוני. 

 י. "שבוע עסקים הנוהג בישראל" – ימים שבהם מקובל בישראל להפעיל בתי עסק, דהיינו בימים ראשון עד חמישי להוציא ימים שחלים בהם ערבי חג או ימי שבתון כללי שהממשלה הכריזה עליהם.

 יא. "הודעה אלקטרונית" – הודעה בכתב שימסור צד אחד למשנהו שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הנמען המצוינת במבוא להסכם


3. הצהרת החברה והתחייבותה

החברה מצהירה ומתחיבת שהינה חברה מוגבלת בערבות, הרשומה כדין בישראל, וכי יש לה, או שיש בכוחה להשיג את כוח האדם המתאים והמיומן, וכן את כל הציוד הנדרש בכדי לספק את שירותי החברה למקבל השירות על פי התנאים וההתחייבויות המפורטים בהסכם.


4. הצהרת מקבל השירות והתחייבותו

 מקבל השירות מצהיר ומתחייב בזה שהינו אדם, או גוף משפטי, שיש לו כשירות משפטית כנדרש על פי כל דין, וכי יש בידו את ההחלטות הנדרשות וכל האישורים המאפשרים לו להתקשר עם החברה בהסכם זה על פי תנאיו, כי אין כל מניעה משפטית או אחרת המונעת ממנו להתקשר עם החברה בהסכם על פי תנאיו, וכי התקשרותו עם החברה לקבלת שירותי החברה למקבל השירות כמפורט בהסכם על פי תנאיו היא לצורך ניהול עסקיו המותרים על פי הדין ואי הפליה בין לקוחותיו. 


5. מהות ההסכם

א. בתקופת קיומו של ההסכם מתחייבת החברה לספק למקבל השירות את שירותי החברה למקבל השירות שפרטיהם מפורטים בהזמנת השירות, או לספק למקבל השירות מגוון שירותים נוספים או אחרים שהצדדים הסכימו להם בכתב, כפי שיפורטו בנספחים נוספים שיצורפו להסכם, ומקבל השירות מתחייב לקבל מהחברה את שירותי החברה האמורים, ולשלם לחברה את דמי השירות תמורתם.

ב. החברה תספק למקבל השירות את שירותי החברה שהוסכם עליהם באמצעות כוח אדם מיומן, ובאמצעות ציוד מתאים הנמצא ברשותה, או שתרכוש במיוחד לצורך זאת, ובאמצעות מחשבים שמיקומם הפיסי יכול שיהיה בתחום מדינת ישראל או מחוצה לה.

ג. (1) שירותי החברה למקבל השירות שהחברה תספק למקבל השירות כמפורט בהזמנת השירות, או מגוון שירותים נוספים שהצדדים יסכימו להם בכתב במהלך תקופת קיומו של ההסכם, יסופקו באמצעות רשת תקשורת, ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט.

(2) על מנת להסיר ספק מובהר במפורש כי קווי התשתית המשמשים לצורך מתן שירותי החברה למקבל השירות, יישום האפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר הנמצאים ברשות מקבל השירות אינם נכללים במסגרת מגוון שירותי החברה שעל החברה לספק למקבל השירות על פי ההסכם, והחברה לא תהא אחראית בגינם, אלא אם נרכשו מאת החברה, ובכפיפות לתנאי האחריות והתמיכה על פיהם נרכשו, ואשר  יפורטו בנספח מתאים לעניין זה.

ד.  היה ובכלל שירותי החברה למקבל השירות שהחברה תספק למקבל השירות על פי ההסכם ייכלל שירות של רישום דומיין יעשה רישום הדומיין בכפיפות לתנאי רישום דומיינים הנהוגים בישראל ובארצות העולם.


6. התחייבויות החברה לאספקת שירותי החברה למקבל השירות

א.  החברה מצהירה ומתחייבת לספק את שירותי החברה למקבל השירות ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות מערכות תקשורת מאובטחות שתנוהלנה היטב, ובאמצעות ציוד באיכות ובזמינות גבוהה.

ב. (1) שירותי החברה למקבל השירות שהחברה תספק למקבל השירות הם עבור יחידות הקצה המותקנות במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות שמספרן יצוין בהזמנת השירות או בנספחים נוספים.

(2) מובהר בזה במפורש שמקבל השירות לא יהיה רשאי להעתיק, לשכפל או להתקין ביחידת קצה שאיננה מצוינת בהזמנת השירות אמצעי כזה או אחר שיאפשר לו לקבל מהחברה את שירותי החברה למקבל השירות עבור יחידת קצה שאיננה מצוינת בהזמנת השירות או בנספחים נוספים.

ג. (1) על אף האמור בס"ק א' לעיל מובהר במפורש, ומקבל השירות מצהיר שידוע לו, ששירותי החברה למקבל השירות עלולים להיפסק מדי פעם בפעם, או לסבול מהפרעות שונות עקב תקלות מסוגים שונים, שבחלקם אינם בשליטת החברה.

(2) החברה מתחייבת לפעול במהירות וביעילות בכל האמצעים המקובלים המצויים ברשותה בכוונה להתגבר על התקלות שתתגלינה בכדי לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מקבל השירות על פי ההסכם ובהתאם למקובל בתחום מתן ואספקת שירותי מחשוב ענןSLA (Service Level Agreement) . עם זאת מובהר במפורש, ומקבל השירות מצהיר שידוע לו, שהחברה אינה יכולה להבטיח לספק את שירותי החברה למקבל השירות באופן רציף וללא הפרעות שהן תוצאה של תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת או בתשתיות פיסיות שאינן בשליטתה, ומוותר על זכותו לתבוע כל פיצוי או תשלום עבור נזקים העלולים להיגרם למקבל השירות או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרעות או מתקלות באספקה רציפה של שירותי החברה למקבל השירות.

ד. (1) החברה מבהירה, ומקבל השירות מצהיר שידוע לו, שחלק משירותי החברה למקבל השירות ניתנים במודל "רישוי כשירות" ובמודל "תוכנה כשירות", שלכל אחד מהמודלים ישנם תנאים ייחודיים ותנאים כלליים המסדירים את רשות השימוש בכל אחד מהמודלים האמורים.

(2) החברה מתחייבת כלפי מקבל השירות ובאחריותה להשיג עבורו את כל האישורים והרישיונות הנדרשים שיאפשרו לחברה את השימוש בכל אחד מהמודלים הנ"ל בכדי לספק למקבל השירות את שירותי החברה למקבל השירות על פי הסכם זה.

(3) השימוש בכל אחד מהמודלים הנ"ל ניתן כמות שהוא (as is) ללא התחייבות של החברה בעניין טיב השירות או איכותו, ובלבד שמקבל השירות יקיים – אם יידרש לכך – לעמוד ולמלא את הוראות התנאים הייחודיים ואת הוראות התנאים הכלליים המיוחדים לכל מודל ולפעול על פיהם.

ה. (1) החברה תהיה רשאית להפסיק מדי פעם בפעם באורח יזום לפרקי זמן מוגבלים את מתן שירותי החברה למקבל השירות, לצורכי תחזוקה, הפעלה יעילה ושדרוג של מערכות ההפעלה של מגוון עסקי החברה. ההודעה האמורה תישלח למקבל השירות בהודעה אלקטרונית, ותימסר למקבל השירות לפחות 24  (עשרים וארבע) שעות מראש, ויצוין בה פרק הזמן המשוער שבו יופסק מתן שירותי החברה למקבל השירות. 

(2) אין באמור לעיל כדי לשלול את רשותה של החברה להפסיק לפרק זמן מוגבל את מתן שירותי החברה למקבל השירות גם ללא מתן הודעה כאמור, היה ונוצר צורך מידי – לרבות, אך לא רק, במקרה של תקיפת עסקו של מקבל השירות על ידי צד שלישי -  לתיקון תקלה בלתי צפויה שלא ניתן היה לחזות אותה מראש.


7. התחייבויות החברה לספק למקבל השירות תמיכה טכנית

א. החברה מתחייבת לספק למקבל השירות תמיכה טכנית לאבחון ולתיקון תקלות המפריעות לאספקה הסדירה של שירותי החברה למקבל השירות, דהיינו טיפול בתקלות הגורמות לקושי בגישה לשירות או במקרים שהשירות אינו פעיל.

ב. מובהר בזה במפורש כי שירות התמיכה הטכנית יינתן אך ורק לאבחנה ולתיקון תקלות גישה או תקלות של אי פעילות שעניינן הפרעה לאספקת שירותי החברה למקבל השירות שהחברה התחייבה לספקם למקבל השירות על פי הוראות ההסכם והינם באחריותה.

ג.  (1) שירותי התמיכה האמורים לעיל יסופקו באמצעות מוקד תמיכה שהחברה תפעיל במהלך שבוע עסקים הנהוג בישראל.

(2) בכל יום עסקים בשבוע העסקים החברה תפעיל את מוקד התמיכה החל מהשעה 09:00 וכלה בשעה 17:00. ואולם במקרה שמהות התקלה או ההפרעה לאספקת שירותי החברה למקבל השירות היא כזו המשביתה לחלוטין את האפשרות לספק למקבל השירות את שירותי החברה למקבל השירות, יינתנו שירותי התמיכה 7 (שבעה) ימים בשבוע, 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, במשך 364 (שלוש מאות שישים וארבעה) ימים בשנה, למעט ביום הכיפורים.

ד. (1) החברה מתחייבת להיענות לבקשה לקבל תמיכה בתוך שעה לאחר שהתקבלה במוקד התמיכה קריאה טלפונית בטלפון שמספרו 073-3447065.

(2) שירות התמיכה יינתן באמצעות תמיכה מרחוק, דהיינו ללא צורך בביקור של טכנאי מטעם החברה במשרדיו של מקבל השירות או במקום עסקו. שירות תמיכה טכנית יינתן טלפונית או באמצעות הדואר האלקטרוני (Help Desk) בכתובת [email protected], ללא תשלום תמורה כספית.

(3) היה ולצורך תיקון התקלה יידרש טכנאי של החברה להגיע למשרדו  או למקום עסקו של מקבל השירות יהיה על מקבל השירות לשלם עבור תיקון התקלה על  פי מחירון החברה המעודכן.


8. תשלומים

א. דמי שירות

(1) בתמורה לאספקת שירותי החברה למקבל השירות מתחייב מקבל השירות לשלם לחברה דמי שירות.

(2) סכום דמי השירות עבור שירותי החברה שהחברה התחייבה לספק למבקש השירות יצוין בהזמנת השירות.

(3) סכום דמי השירות ישולם לחברה מראש מדי תקופה כפי שיצוין בהזמנת השירות. 

(4) להבטחת תשלום דמי השירות בסכום ובמועד כאמור לעיל מתחייב מקבל השירות ליתן לחברת האשראי בה יש לו חשבון אשראי הוראה להעביר לחברה את דמי השירות. מקבל השירות מתחייב להעביר לחברה העתק של הוראת הקבע שתינתן כאמור לחברת האשראי.

ב. תשלום עבור תיקון תקלה במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות היה ומקבל השירות ביקש מהחברה לתקן תקלה במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות כאמור בסעיף 7 ד' (3) לעיל, מתחייב מקבל השירות לשלם לחברה את הסכום שיש לשלמו עבור התיקון טרם ביצוע התיקון.

ג.  רק תשלום דמי השירות כאמור בס"ק א' לעיל, או תשלום עבור תיקון תקלה כאמור בס"ק ב' לעיל, שיתקבל באמצעות אמצעי התשלום כמפורט בסעיף 8 א (4) לעיל, יחשב כתשלום דמי השירות, או תשלום עבור התיקון, ויחייב את החברה להמציא למקבל השירות חשבונית מס כדין. חשבונית המס תישלח למקבל השירות בהודעה אלקטרונית.

ד. אי עמידת מקבל השירות בהתחייבותו למלא או לקיים את האמור לעיל בסעיף זה, תאפשר לחברה להפסיק לאלתר את אספקת שירותי החברה למקבל השירות, וזאת בלי לגרוע מזכותה לכל סעד או תרופה המוקנים לה על פי הדין או הוראות ההסכם. 


9. ספרי החברה והחשבונות

א. מקבל השירות מאשר כי ספרי החברה וחשבונותיה יהיו ראיה קבילה להוכחת שירותי החברה למקבל השירות שהחברה סיפקה למקבל השירות בזמן נתון, וכן לסכום דמי השירות או לתשלום עבור תיקון תקלה במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות שמקבל השירות חייב לשלם לחברה על פי הוראות ההסכם.

ב. על אף האמור בס"ק א' לעיל יהא מקבל השירות רשאי לפנות לחברה בתוך 21 (עשרים ואחד) ימי עסקים מהיום שבו נשלחה אליו חשבונית המס, או חשבונית העסקה עבור תיקון תקלה במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות, ולהשיג על נכונות שירותי החברה למקבל השירות שקיבל על פי חשבונית המס או חשבונית העסקה, ועל סכום דמי השירות או על סכום שנדרש לשלם עבור תיקון התקלה במשרדו או במקום עסקו (להלן" "השגת מקבל השירות"). השגת מקבל השירות תישלח לחברה בהודעה אלקטרונית.

ג. החברה מתחייבת לבדוק את השגת מקבל השירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מהיום  שהשגת מקבל השירות התקבלה אצלה, ולהשיב למקבל השירות תשובה עניינית על טענותיו. תשובת החברה תישלח למקבל השירות בהודעה אלקטרונית.

ד. נמצא כי מקבל השירות צודק בטענות שהעלה בהשגת מקבל השירות, תזכה החברה את חשבונו של הלקוח במוסד הבנקאי או בחברת האשראי שבאמצעותם מקבל השירות משלם לחברה את דמי השירות בסכום דמי השירות העודף וזאת בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים לאחר מסירת תשובתה העניינית, או שתשלח חשבונית מס מתוקנת בעבור התשלום עבור תיקון התקלה.


10. רשות שימוש בקניין רוחני השייך לחברה

א. החברה מבהירה כי לצורך מגוון שירותי החברה שהחברה מספקת למקבלי השירות היא משתמשת במערכות מחשב, בתוכנות מחשב, ובמידע טכנולוגי שכולו או בחלקו מוגן בזכויות יוצרים, פטנטים ובחלקו מהווה סודות מסחריים (להלן: "קניין רוחני"). אין במתן למקבל השירות את רשות השימוש בקניין הרוחני האמור השייך לחברה בכדי להעניק למקבל השירות זכות כלשהי בקניין הרוחני האמור.

ב. מקבל השירות מאשר שידוע לו שלפחות חלק משירותי החברה למקבל השירות ניתנים דרך שימוש בתוכנות של חברת מיקרוסופט, וכי מתן השירותים האמורים למקבל השירות יינתנו בכפיפות לתנאים של חברת מיקרוסופט הרלוונטיים לשירותי החברה למקבל השירות. ניתן לראות את תנאי חברת מיקרוסופט שפורסמו ב END USER LICENSE TERMS תחת הכותרת  TERMS AND CONDITIONS REGARDING USE OF MICROSOFT SOFTWARE  ו/או ל"הסכם עבור סביבת הענן של "מיקרוסופט" ו/או תנאי הסכם לקוח למוצרי 365 (תנאים אלו מצויים באתר החברה). תנאיה של חברת מיקרוסופט יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם.


11. מתן הרשאה להשתמש בסימן מסחר ובלוגו של מקבל השירות

בחתימתו על הסכם זה מאשר מקבל השירות את הסכמתו על פיה תוכל החברה להשתמש בסימנים מסחריים ובלוגו של עסקו לצורך הצגתם במצגות, אתרי אינטרנט ו/או כל חומר פרסומי ושיווקי אחר המשמשים את החברה לקידום עסקיה.


12. שמירה על סודיות

א. הצדדים להסכם מתחייבים הדדית זה כלפי זה לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מידע שנמסר מצד אחד למשנהו ואשר הובא לידיעת כל צד בין במסמך  או בעל-פה או  בכל דרך אחרת בין במישרין, בין בעקיפין או בדרך מקרה, ולא להעבירו לשום גורם כלשהו, אלא אם נדרש לעשות זאת מכוח הוראת הדין. 

ב. מובהר בזה במפורש שכל רעיון הצעה או תוכנית שהעלה מקבל השירות בפני החברה לשיפור השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה, ואינם מיוחדים לשירותים שמקבל השירות מקבל מהחברה, לא יחשבו לסודיים, והחברה תוכל להשתמש בהם עבור כלל מקבלי השירות כפי שתמצא לנכון.


13. נקיטת אמצעי זהירות למניעת כניסה בלתי מורשית למחשבי החברה ופטור מאחריות

א.  מקבל השירות מתחייב, שהוא, עובדיו וכל אדם הפועל מטעמו ישמור בסוד את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המאפשרים למקבל השירות להיכנס לתחום המוקצה לו במחשבי החברה, ולא יעבירם לאדם או לגוף בלתי מורשים.

ב.  מקבל השירות מתחייב להנהיג אמצעי בקרה ופיקוח על עובדיו ועל כל אדם אחר הפועל מטעמו שיש לו הרשאה להשתמש באמצעי הזיהוי ובסיסמאות האמורים לעיל.

 

14. זכות הקניין של מקבל השירות בחומר שמסר לחברה, ומתן רשות  ליצירת העתקים לצורך גיבוי

א. מובהר בזה במפורש שכל המסמכים, התכנים, התוכנות וכל חומר ומידע מכל סוג שהוא שמקבל השירות מעביר לידיעת החברה הם קניינו של מקבל השירות, שנעשה בכדי לאפשר לחברה לספק למקבל השירות את שירותי החברה למקבל השירות על פי האמור בהסכם, ויישארו בבעלותו של מקבל השירות.

ב. (1) בחתימתו על ההסכם מקבל השירות נותן לחברה את הרשות ליצור העתק מכל המסמכים, התכנים, התוכנות וכל חומר ומידע מכל סוג, שמקבל השירות יצר, עשה או שמר על מחשבי החברה, וזאת לצורך גיבוי שירותי החברה למקבל השירות שניתנו למקבל השירות, ולצורך בקרה ושמירה על תקינות המערכת.

(2) אין ברשות האמורה לעיל כדי לחייב את החברה לגבות את שירותי החברה למקבל השירות, ומקבל השירות פוטר את החברה מתשלום כל פיצוי או נזק העלול להיגרם בשל כך שהחברה לא פעלה על פי הרשות שניתנה לה.

 

15. התחייבות מקבל השירות לגיבוי עצמי ולאבטחה

א. מקבל השירות מצהיר שידוע לו והוא מסכים לכך, שעל אף הרשות הניתנת לחברה ליצירת העתקים לצורך גיבוי כאמור בסעיף 14 לעיל, אין בכך בכדי לפטור אותו מחובת גיבוי עצמית, ומהחובה לאבטח את כל המסמכים, התכנים, התוכנות וכל חומר ומידע מכל סוג שהוא שמקבל השירות מעביר לידיעת החברה

ב. מקבל השירות מתחייב לגבות אצל גוף חיצוני את כל המסמכים, התכנים, התוכנות וכל חומר ומידע מכל סוג שהוא שמקבל השירות מעביר לידיעת החברה, ובכלל זה נתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, ולאחסנו אצל אותו גוף חיצוני, וכן לאבטח את אפשרות הגישה והכניסה של גורמים זרים באמצעות מערכות אבטחה מתאימות שימנעו גישה וכניסה בלתי מורשית למסמכים, לתכנים, לתוכנות ולכל חומר ומידע מכל סוג שהוא.


16. פטור מאחריות

מקבל השירות פוטר את החברה מאחריות לכל נזק או אובדן, העלולים להיגרם למקבל השירות או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה או מאי קיום התחייבויותיו של מקבל השירות כאמור בהוראות הסכם זה.


17. תקופת ההסכם

א. (1) החברה מתחייבת לספק את שירותי החברה למקבל השירות, ומקבל השירות מתחייב לקבל מהחברה את שירותי החברה למקבל השירות על פי האמור בהסכם לתקופה כמצוין בהזמנת השירות (להלן: "תקופת מתן השירות המקורית").

(2) מקבל השירות מתחייב להודיע לחברה בהודעה בכתב שתישלח בהודעה אלקטרונית לפחות 30 (שלושים) ימי עסקים לפני תום תקופת השירות המקורית אם יש ברצונו להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת מעבר לתקופת מתן השירות המקורית, ולאיזה תקופה (להלן: "התקופה המוארכת למתן השירות") וכך הלאה מדי תקופה.

ב. (1) החברה מתחייבת להודיע למבקש השירות בהודעה אלקטרונית על הסכמתה או על אי הסכמתה להאריך את תקופת השירות המקורית או את התקופה המוארכת למתן שירות בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים מיום שקיבלה את ההודעה האמורה בס"ק א (2) לעיל.

(2) החברה אינה חייבת לנמק את אי הסכמתה להאריך את תקופת השירות המקורית או את התקופה המוארכת למתן שירות.

(3) (א) הרשות בידי החברה להתנות את הסכמתה להאריך את תקופת מתן השירות המקורית או את התקופה המוארכת למתן שירות בשינוי תנאי ההסכם כולם או מקצתם, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם את סכום דמי השירות, וכן את סכום התשלום עבור תיקון תקלות במשרדו או במקום עסקו של מקבל השירות, ותודיע על כך למקבל השירות בהודעה אלקטרונית.

(ב) למקבל השירות ישנה הרשות לנהל משא ומתן עם החברה בעניינים האמורים בס"ק (א) לעיל, שבסיומו, אם תושג הסכמה בין הצדדים, תוארך תקופת מתן השירות המקורית או התקופה המוארכת למתן שירות על פי התנאים החדשים כפי שיקבעו בנספח להסכם או בהסכם חדש.


18. ביטול ההסכם לפני תום תקופתו

א. על אף האמור בסעיף 17 לעיל תוכל החברה להביא את ההסכם לסיומו עוד לפני תום תקופת מתן השירות המקורית או התקופה המוארכת למתן שירות בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:

(1) אם למבקש השירות מונה נאמן, או מנהל מיוחד, או  כונס נכסים או מפרק, בין במינויים זמניים או במינויים קבועים, או שהוגשה נגדו, או שהגיש, בקשה לפשיטת רגל, או בקשה לפירוק, בין בקשה לפירוק מרצון ובין בקשה לפירוק בהוראת בית משפט, והליכים אלה לא בוטלו בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימי עסקים למן היום שבו החלו ההליכים האמורים לעיל;

(2) אם הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי מבקש השירות או אם ננקטה פעולת הוצאה לפועל כלשהי כנגד חלק מהותי מנכסי מבקש השירות אשר לא בוטלו תוך 30 (שלושים) ימי עסקים מהיום בו הוטל העיקול ו/או ננקטה פעולת ההוצאה לפועל;

(3) אם מקבל השירות יפסיק את ניהול עסקיו לתקופה העולה על 30 (שלושים) ימי עסקים;

(4) אם מבקש השירות השתמש לרעה בשירותי החברה למקבל השירות או עשה בהן שימוש לפעולות האסורות על פי הדין;

(5) אם יסתבר כי מקבל השירות לא קיים או הפר הפרה יסודית של תנאי מתנאי ההסכם ולא חזר בו מאי הקיום או מההפרה בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים מיום שנשלחה אליו התראה בהודעה אלקטרונית.

ב. ביטול ההסכם בשל אחד או יותר מהמקרים האמורים לעיל לא תקנה למקבל  השירות זכות לקבל  פיצוי מכל סוג שהוא או לדרוש דמי נזק.


19 איסור העברת זכויות של מקבל השירות

מקבל השירות מתחייב שלא להעביר את הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם או את התחייבויותיו לשום צד שלישי כלשהו.


20. שיפוי וביטוח

א. (1) מקבל השירות יהיה אחראי בגין כל דרישה כספית או תובענה בשל אבדן או נזק שיוגשו נגדו או נגד החברה כתוצאה ממעשה או מחדל של מקבל השירות עקב הפרה או אי קיום התחייבויותיו על פי ההסכם, וישפה את החברה בשל כל תשלום וכן בשל הוצאות משפטיות או אחרות שתידרש לשלמו, ככל שתידרש לשלם.

(2) (א) הוגשה נגד החברה דרישה כספית או תובענה מתחייב מקבל השירות ליפות את כוחה של החברה או של מי מטעמה לטפל בדרישה הכספית או בתובענה בכדי שתוכל לישבה ולהביא לסילוקה המלא.

(ב) היה ובסופם של הליכי יישוב הדרישה או התובענה תחויב החברה, או מי מטעמה, בתשלום כלשהו, ישפה מקבל השירות את ההחברה, או את מי מטעמה, בכל תשלום שהחברה, או מי מטעמה, יידרשו לשלם בתוספת החזר הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

ב. (1) מקבל השירות מתחייב לבטח את אחריותו כאמור בהוראות ס"ק א' לעיל בעבור כל תשלום כספי שיידרש לשלם, ככל שיידרש, ובתוספת החזר הוצאות ושכר טרחת עו"ד ובכלל זה למי שדרש ממנו דרישה כספית או הגיש נגדו תובענה, לחברה. 

(2) מובהר כי עצם רכישת ביטוח על פי האמור לעיל לא יגרע ולא יפטור את מקבל השירות מאחריותו האמורה בס"ק א' לעיל.

(3) מקבל השירות מתחייב כי פוליסת הביטוח תיעשה בחברת ביטוח בעלת שם ובסכומי ביטוח ההולמים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, ומתחייב לשלם במועדם ובשיעורם את דמי הביטוח ולקיים את כל הוראות הפוליסה בכדי שזו תהיה בתוקפה בכל תקופת ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה. בפוליסת הביטוח שתוצא על פי האמור לעיל תצוין החברה כמבוטחת גם היא על פי הוראות הפוליסה.

(4) החברה תהיה רשאית לקבל לידה העתק של הפוליסה ולוודא כי מקבל השירות עומד בהתחייבויותיו על פי האמור לעיל. 


21. סעדים ותרופות בשל הפרת הוראות ההסכם

א. הסעדים והתרופות המוקנות לצד מהצדדים על פי הוראות ההסכם בשל אי קיום או הפרה של תנאי מתנאי ההסכם לא יפגעו בזכותו של הצד המקיים לדרוש את הסעדים והתרופות המוקנים לו על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה, תשל"ר-1970, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בהסכם.

ב. סעיפים 5 א' ו – ב', 6 ב' (2), 7, 8, 9 ג' ו – ד', 11, 12, 13, 15, 19 ו - 20 ב' הם תנאים יסודיים בהסכם, שאי קיומם או הפרתם תקנה לצד המקיים את הזכות לנקוט הצעדים המפורטים בסעיף 18 א' (5) לעיל.

ג. אי תשלום במועד של תשלום שעל צד לשלם למשנהו תזכה את הצד המקיים לדרוש, בנוסף לתשלום החוב, גם תוספת תשלום של ריבית פיגורים בשיעור הנהוג בבנק הפועלים לגבי  חשבונות של לקוחות חח"ד הנמצאים ביתרת חובה.


22. הסכמה לקבל מידע וחומר שיווקי בדיוור ישיר

בחתימה על הסכם זה נותן מקבל השירות את הסכמתו שהחברה תוכל להעביר ולשלוח לו בהודעה אלקטרונית עדכונים וגם חומר פרסומי ושיווקי על עצמה ועל שירותיה.


23. וויתור

 וויתר אחד הצדדים במקרה כזה או אחר על קיום זכות המוקנית לו על פי הוראות הסכם זה או על פי הוראות הדין, לא יראו בכך משום תקדים או הסכמה לוויתור על מימוש זכות דומה או אחרת המוקנית לו במקרה אחר, וזכותו של הצד לדרוש את קיום הזכות. 


24. תוצאות סיום תקופת ההסכם

 הגיעה תקופת ההסכם לסיומה מכל סיבה שהיא יחולו ההוראות שלהלן:

החברה תנתק את מקבל השירות מכל אפשרות גישה לשירותי החברה למקבל השירות, ותחסום כל אפשרות גישה של מקבל השירות לשירותי החברה. בתום 7 (שבעה) ימי עסקים מיום שינותק מקבל השירות מגישה לשירותי החברה, ימחק כל המידע של מקבל השירות אשר מאוחסן באמצעות שירותי החברה למקבל השירות. 

ב. מקבל השירות יסיר מידית מכל יחידת קצה שברשותו כל חומרה וכל תוכנה שהותקנו בכדי לאפשר למקבל השירות לקבל מהחברה את שירותי החברה למקבל השירות.

ג. מקבל השירות יחזיר לחברה על אתר כל ציוד של החברה היה והחברה השאילה למקבל השירות  ציוד כלשהו לצורך מתן שירותי החברה למקבל השירות.

ד. כל יתרת חוב שחב צד אחד למשנהו מכוח האמור בהסכם תעמוד לפירעון מידי.


25. הדין החל וסמכויות השיפוט

א. במקרה שיתגלע סכסוך או אי הסכמה בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי.

ב.  לבתי המשפט שמקום שיפוטם הוא בעיר באר שבע תהיה הסמכות המקומית הייחודית לדון בנושאים שבמחלוקת בין הצדדים.

 

26. רשות החברה להעביר זכויות והתחייבויות על פי ההסכם לצד שלישי

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה להעביר את זכויותיה או את התחייבויותיה,  על פי הסכם זה, כולן או חלק מהן, לצד שלישי (להלן: "מקבל ההעברה"), ובלבד שתמסור הודעה על כך למקבל השירות לפחות 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים לפני המועד, ותצרף להודעה את התחייבות מקבל ההעברה כלפי מקבל השירות לעמוד ולקיים את התחייבויות החברה על פי הסכם זה. ניתנו הודעה והתחייבות כאמור יועברו זכויות החברה והתחייבויותיה למקבל ההעברה החל ממועד ההעברה ואילך.


27. סופיות ההסכם ושינויו

א. האמור בהסכם זה משקף את כל שהוסכם בין הצדדים ולא יהיה שום תוקף לכל סיכום או הסכמה אחרת קודמת מכל סוג שהוא בין שניתנה בכתב ובין שניתנה בעל-פה.

ב. לא יהיה שום שינוי בתנאי מתנאי הסכם זה אלא אם יעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.


28. הודעות

א. כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם.

ב. היה ויחול שינוי בכתובת של אחד הצדדים הוא מתחייבת להודיע מיידית על כך למשנהו בהודעה אלקטרונית. 

ג. כל עוד לא נשלחה הודעה כאמור בס"ק ב' לעיל יראו כל הודעה שנשלחה בהודעה אלקטרונית בפקסימיליה או בהודעת WhatsApp לכתובת המצויה בידי הצד השולח כאילו התקבלה אצל הנמען בתוך 2 (שני) ימי עסקים מיום השלחה.

ד. היה וההודעה  נשלחה ביד ונמסרה לנציג החברה או לנציג מקבל השירות תחשב ההודעה כמי שהתקבלה ביום המסירה ובשעת המסירה.

 

דוסיק טכנולוגיה בע"מ

תאריך עדכון: 1/3/2023

זקוקים לייעוץ
זקוקים לייעוץ

כיצד תעדיפו לשוחח?